100V/200V兼用フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴンACDC200 STG-200ACDC [STG-200ACDC]